Naslovna942x276

 

- Poziv na pisanu provjeru

- Podaci o plaći i opis poslova

- Obavijest o ishodu natječajnog postupka

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK/ICA ZA EU PROJEKT

 

Radno mjesto


Posloprimac

 Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08., 61/11. i 4/18 i  112/19)  – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Lećevica raspisuje 
OGLAS  
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine  Lećevica na određeno vrijeme, ne kraće od 17.03.2023.g.
na radno mjesto: 
višeg stručnog suradnika/cu za EU projekte -voditelj projekta „ SVI ZA LEĆEVICU“ -projekt ESF
uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.
 
Opći uvjeti za prijam u službu:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba
prima.
Pored općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
-magistar struke ili stručni specijalist iz društvene, humanističke, prirodne i tehničke znanosti, zdravstva te umjetnosti
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit
– poznavanje rada na računalu.
-vozačka dozvola B kategorije
Opis privremenih poslova:
-voditelj  projekta zadužen je  za  ostvarivanje rezultata cijelog projekta
-Upravljanje projektom i administracijom, planiranje i koordinacija provedbe projekta i pojedinih  aktivnosti
- Upravlja i organizira rad projektnog tima;
- Redovna pismena i usmena komunikacija s projektnim timom;
Planiranje, koordiniranje i nadziranje svih aktivnosti, te nadgledanje njihove provedbe;
-Koordinira radom svih angažiranih na projektu;
-praćenje napretka projekta prema predviđenim aktivnostima
-mjesečna analiza  predviđenih aktivnosti ostvarenja  definiranih ciljeva
-redovito izvještavanje o postignutim rezultati, izrada internih, narativnih i financijskih izvješća,
-definiranje i nadzor  kvalitetnih i kvantitativnih  pokazatelja uspješnosti projekta
-komunikacija  s ugovornim tijelom,
-upravljanje partnerskim odnosima,
-motivacija  edukacija suradnika  ,te praćenje organizacijske klime  i radne uspješnosti ,
-te drugi poslovi po nalogu  poslodavca
 
Natjecati se mogu osobe oba spola.
Natjecati se mogu i kandidati koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku godine dana od dana prijma u službu.
Kandidat koji nema završen program osposobljavanja mora se stručno osposobiti i položiti ispit do polaganja državnog stručnog ispita.
U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ukoliko kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Na web-stranici Općine Lećevica www.lecevica.hr   dostupni su podaci o opisu poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči Općine  Lećevica objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Uz pisanu prijavu kandidati obavezno prilažu:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjereni preslik važeće osobne iskaznice ili putovnice, a kandidat koji nema nijednu od navedenih isprava hrvatsko državljanstvo dokazuje domovnicom),
– potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o traženom radnom iskustvu (izvornik ili preslik potvrde poslodavca ili preslik Ugovora o radu kojim se dokazuje  odgovarajuće radno iskustvo),
– dokaz o stručnoj spremi (neovjereni preslik svjedodžbe/diplome),
– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu, za kandidate koji imaju položen ispit (neovjereni preslik svjedodžbe),
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (izvornik ili neovjereni preslik),
– vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članaka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati),
-potvrda  kojom se dokazuje  poznavanje rada na računalu  ili preslik iz indeksa ili vlastoručna izjava kojom se potvrđuje  poznavanje rada na računalu.
-preslik vozačke dozvole
–Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.
Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u HZZZ na adresu: OPĆINA  LEĆEVICA , Povjerenstvo za provedbu natječaja, Trg A. Bužančića Tice 1, 21 202 Lećevica , s naznakom: «Prijam u službu  na određeno vrijeme  u Jedinstveni upravni odjel Općine Lećevica – viši stručni suradnik/ica za EU PROJEKT – voditelj projekta  ESF -SVI ZA LEĆEVICU - ne otvaraj».
Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa  o tome će biti obaviješteni pisanim putem.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
KLASA: 112-03/21 -01/06
URBROJ: 2134/03-03-01-21-1

 


Poslodavac 

Oglas  je objavljen putem burze rada HZZ-a na slijedećem LINKU.

 

izbori lokalni 2021 logo za web

 

 

Imovina Logo

 

Ra Lasta LOGO 760x646 1